STATYBOS Valdymas

STATYBOS stresą palikite mums

Klauskite profesionalo!

Gaukite nemokamą konsultaciją

taupykite laika statybos valdymas

Kodėl verta?

TAUPYKITE SAVO BRANGŲ LAIKĄ

Pagrindinis statybos projektų valdymo paslaugos privalumas – tai užsakovo laiko ir materialinių resursų taupymo galimybė. Projekto valdymo metu identifikuojamos statybos proceso problemos ir parenkami racionalūs sprendimai, kurie leidžia sumažinti projekto savikainą nesumažinant pastato funkcionalumo ir nepabloginant jo savybių. Kompleksinis projekto valdymas taip pat leidžia sumažinti ir viso pastato gyvavimo ciklo sąnaudas (eksploatacijos, renovavimo, aptarnaujančio personalo, komunalinių paslaugų, draudimo ir kitas).

pastatu specializacija statybos valdymas

Kokie pastatai?

Pastatų specializacija

Kedro namų specializacija – individualių namų statyba ir mažaaukščių visuomeninių įvairios paskirties pastatų statyba. Mūsų negąsdina išskirtiniai sprendimai, neįprastos formos ar unikalūs išplanavimai, statome bet kokio architektūrinio stiliaus pastatus, patys atliekame viską nuo projekto valdymo iki statybų pabaigos. Drąsiai kreipkitės su savo idėja, nes mes pasiryžę ją paversti Jūsų gyvenamąja, darbo ar kita erdve.

pastatu specializacija statybos valdymas

Mūsų specializacija

MES viską padarysime už jus

 • projekto ekonominis pagrindimas;
 • techninės užduoties parengimas;
 • projektavimo organizavimas ir koordinavimas;
 • statybos leidimų gavimas;
 • inžinerinis konsultavimas projektavimo metu, projekto vertinimas;
 • statybos projekto inžinerinis, ekonominis ir juridinis konsultavimas;
 • sąmatų analizė ir įvertinimas;
 • rangovų projekto įgyvendinimui parinkimas ir valdymas;
 • užsakovo interesų atstovavimas projekto metu;
 • pastato statyba ir pridavimas eksploatacijai;
 • garantinio laikotarpio garantijų valdymas.

KAS SUDARO valdymĄ?

Pagrindiniai valdymo aspektai

Po­rei­kis val­dy­ti pro­jek­tus at­si­ran­da, kai su­si­duria­ma su būtiny­be da­ry­ti juo­se pa­kei­ti­mus. Pro­jektų val­dy­mo reikšmingu­mas tam­pa dar ak­tu­a­les­nis, kai su­si­da­ro ne­pa­lakios ekonomi­nės sąly­gos. Gebėjimas tin­ka­mai re­a­guo­ti į atsirandančius po­kyčius įgyvendinant pro­jek­tą tei­kia ga­li­mybę iki mi­ni­mumo su­mažin­ti nei­giamą povei­kį jam. Pro­jektų val­dymas lemia investavimo ga­li­my­bes, leidžia efek­ty­viai pa­nau­do­ti ište­klius, su­da­ry­ti vyk­dy­mo planą, kontroliuo­ti jo eigą ir įver­tin­ti ga­limą ri­ziką. Išski­ria­mos pa­grindinės pro­jektų val­dy­mo da­lys: pla­na­vi­mas, orga­nizavimas, va­do­va­vi­mas ir kon­trolė.

PLANavimas

Planavimas yra procesas, kurio metu formuluojami tikslai ir nustatoma jų įgyvendinimui tinkama veiksmų eiga.

organizavimas

Organizavimas leidžia pasiekti planavimo proceso metu iškeltus tikslus.

vadovavimas

Siekiama, kad dalyviai dirbtų našiai ir atliktų jiems pavestas užduotis. 

kontrolė

Kontrolė yra tas procesas, kuris užtikrina, kad veikla būtų vykdoma pagal planą.

PARAŠYKITE MUMS